Obecné zásady ochrany soukromí
My, společnost Arkáda Hotel s.r.o., IČO: 01544012, se sídlem Ovenecká 341/46, Bubeneč, 170 00 Praha 7 (dále jen „Správce") si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů našich zaměstnanců a dodavatelů, a proto jsme se rozhodli přijmout tyto obecné zásady ochrany soukromí (dále jen „Obecné zásady").Tyto Obecné zásady se týkají veškerého zpracování osobních údajů, které probíhá v rámci činnosti Správce. a vztahují se tak na zpracování osobních údajů našich zaměstnanců a dodavatelů.

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR") a dalšími právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů, zejména zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
Kontaktní údaje

Správce Vás tímto informuje o následujících kontaktních údajích:

 • Doručovací adresa: nám. Míru 466, 378 81 Slavonice
 • Emailová adresa: info@hotelpivonka.cz
 • Kontaktní osoba ve věcech zpracování osobních údajů: Yana Rebrova
Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje především přímo od subjektů údajů, a to zejména v rámci výkonu práv a povinností subjektů údajů v rámci zaměstnaneckého poměru se Správcem, stejně jako prostřednictvím realizace objednávek a poptávek Správce u dodavatelů, emailové komunikace, telefonní komunikace, vizitek, rezervační formuláře, zprostředkovatele ubytování ubytovací portály aj. Osobní údaje pak dále získáváme z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).
Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které naše společnost shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.


Zpracování osobních údajů našich zaměstnanců


Správce zpracovává zejména osobní údaje jakožto zaměstnavatel. Za účelem plnění svých povinností z uzavřených pracovních smluv, stejně jako příslušné legislativy, zpracovává Správce v souvislosti s pracovním poměrem našich zaměstnanců následující kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení; datum narození; rodné číslo; pohlaví; státní příslušnost;
 • Adresa pobytu; telefonní číslo; emailová adresa;
 • Pracovní pozice; místo výkonu práce; údaje o mzdě; záznam o počtu odpracovaných hodin; číslo bankovního účtu; údaje o předchozích zaměstnavatelích; profesní historie; dosažené vzdělání; další údaje obsažené v životopise zaměstnance;
 • Rodinný stav; údaje o dětech; další údaje potřebné k vypracování daňového přiznání;
 • Údaje o pracovní neschopnosti; údaje o provedených lékařských prohlídkách; údaje o invaliditě;
 • Obrazový záznam z kamerového systému.

Plnění pracovní nebo jiné smlouvy uzavřené se Správcem

 • Osobní údaje našich zaměstnanců zpracováváme primárně pro účely související s plněním závazků z uzavřené pracovní smlouvy. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování je zejména nutné pro účely umožnění výkonu Vašich pracovních povinností, řízení, plánování a organizaci práce, vedení osobních spisů a evidence zaměstnanců, vykazování pracovní doby a poskytování plnění na základě smlouvy. Tento účel též zahrnuje i provedení opatření nutných k uzavření předmětné smlouvy. Poskytnutí osobních údajů našich zaměstnanců a jejich následné zpracování je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi daným zaměstnancem a Správcem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany zaměstnance může mít za následek nemožnost plnění smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.

 • Osobní údaje našich zaměstnanců zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi daným zaměstnancem a Správcem. V odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků Správce z již zaniklých smluv. Správce se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 10 let.
Plnění právních povinností v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

 • Správce má povinnost řídit se celým právním řádem ČR zejména pak zákony v oblasti pracovního práva, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daňovými zákony a zákony upravujícími sociální a zdravotní pojištění. Osobní údaje našich zaměstnanců jsou tedy zpracovávány i za účely týkající se zejména mzdové agendy, náhrad zaměstnanci, odvádění povinných odvodů za zaměstnance, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Poskytnutí osobních údajů našich zaměstnanců je tedy v těchto případech zákonným požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany zaměstnance může být příslušnými právními předpisy sankcionováno.

 • Správce má též povinnost předávat osobní údaje svých zaměstnanců příslušným orgánům státní správy, a to buďto na základě plnění právní povinnosti, nebo na vyžádání. Těmito orgány může být např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, či soud. Předání osobních údajů v takových případech probíhá pouze v režimu stanoveném příslušným právním předpisem nebo rozhodnutím daného orgánu.

 • Správce respektuje zvláštní režim zpracování rodného čísla, proto jej zpracovává výlučně v případech stanovených právním předpisem. Rodné číslo Správce zpracovává zejména v souvislosti se zdaněním příjmů zaměstnance a placením odvodů na sociální a zdravotní pojištění a pro komunikaci s orgány státní správy.

 • Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě zájmu o detailnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím našich výše uvedených kontaktních údajů.
Oprávněné zájmy Správce

 • Osobní údaje našich zaměstnanců mohou být též zpracovávány za účely našich oprávněných zájmů na zabezpečení a zajištění ochrany zdraví a majetku. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:
 • oprávněný zájem Správce na provozu kamerového systému v budově hotelu Pivoňka, spravovaného Správcem, na adrese nám. Míru 466, 378 81 Slavonice, za účelem zajištění ochrany zdraví a majetku;
 • obrana našich právních nároků.

 • Zpracování předmětných osobních údajů za těmito účely je založeno na našich oprávněných zájmech, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. V případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k našim oprávněným zájmům máte kdykoliv právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování za podmínek a způsobem uvedeným v těchto Obecných podmínkách.

 • Správce si je, jakožto zaměstnavatel, plně vědom povinností mu plynoucích z příslušných právních předpisů ve vztahu k ochraně soukromí svých zaměstnanců a prohlašuje, že kamerový systém v budově zámku Žinkovy je instalován a provozován tak, aby nenarušoval soukromí zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách bez závažného důvodu a v nepřiměřené míře.

 • Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu přiměřenou trvání našeho oprávněného zájmu. Správce se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v *tomto případě nepřekročí dobu 3 let.
Zpracování osobních údajů našich zákazníků

Správce též zpracovává osobní údaje o svých zákaznících a zájemcích o poskytnutí služeb Správce („zákazníci"). Za účelem plnění svých povinností z uzavřených smluv, stejně jako příslušné legislativy, zpracovává Správce o svých zákaznících následující kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení; datum narození; IČ; DIČ;
 • Adresa pobytu; telefonní číslo; emailová adresa;
 • bankovní spojení;
 • státní občanství;
 • číslo cestovního dokladu, identifikačního průkazu;
 • doba pobytu;
 • účel pobytu na území ČR;
 • registrační značka;
 • obrazový záznam z kamerového systému.

Osobní údaje jsou od zákazníků získávány především při rezervaci ubytování prostřednictvím internetových stránek www.hotelpivonka.cz (rezervační formulář) a portálu www.booking.com, i www.airbnb.com přímo od zákazníka při provádění rezervace anebo zprostředkovaně o zprostředkovatele ubytování nebo osoby zajišťující ubytování.

Plnění Smlouvy uzavřené se Správcem:

 • Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme primárně pro účely související s plněním závazků z uzavřené smlouvy. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování je zejména nutné pro účely umožnění výkonu práv a povinností vyplývajících z předmětu smlouvy, řízení, plánování a organizaci výkonu těchto povinností a poskytování plnění na základě smlouvy. Tento účel též zahrnuje i zpracování osobních údajů v rámci jednání nutných k uzavření předmětné smlouvy. Poskytnutí osobních údajů dodavatele a jejich následné zpracování je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem a Správcem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany dodavatele může mít za následek nemožnost plnění smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.

 • Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi příslušným zákazníkem a Správcem. V odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků Správce nebo zákazníka z již zaniklých smluv. Správce se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 5 let.
Plnění povinností v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb

 • Správce je povinen ohledně ubytování vést evidenci především v souladu s zákonem o pobytu cizinců na území České republiky a dalšími zákony vztahujícím se k poskytování ubytování.

Plnění právních povinností v oblasti fakturace a účetnictví

 • Správce má povinnost řídit se celým právním řádem ČR zejména pak zákony v oblasti občanského a obchodního práva, vedení účetnictví a daňovými zákony. Osobní údaje našich dodavatelů jsou tedy zpracovávány i za účely týkající se zejména fakturace, účetní a daňové agendy apod. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Poskytnutí osobních údajů je tedy v těchto případech zákonným požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany dodavatele může být příslušnými právními předpisy sankcionováno.

 • Správce má též povinnost předávat osobní údaje dodavatelů příslušným orgánům státní správy, a to buďto na základě plnění právní povinnosti, nebo na vyžádání. Těmito orgány mohou být např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, či soud. Předání osobních údajů v takových případech probíhá pouze v režimu stanoveném příslušným právním předpisem nebo rozhodnutím daného orgánu.

 • Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě zájmu o detailnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Osobní údaje našich zákazníků mohou být též zpracovávány za účely našich oprávněných zájmů na zabezpečení a zajištění ochrany zdraví a majetku. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

 • oprávněný zájem Správce na provozu kamerového systému v budově hotelu Pivoňka, spravovaného Správcem, na adrese nám. Míru 466, 378 81 Slavonice, za účelem zajištění ochrany zdraví a majetku;
 • obrana našich právních nároků.

Zpracování předmětných osobních údajů za těmito účely je založeno na našich oprávněných zájmech, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. V případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k našim oprávněným zájmům máte kdykoliv právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování za podmínek a způsobem uvedeným v těchto Obecných podmínkách.

Správce si je, jakožto zaměstnavatel, plně vědom povinností mu plynoucích z příslušných právních předpisů ve vztahu k ochraně soukromí svých zaměstnanců a prohlašuje, že kamerový systém v budově zámku Žinkovy je instalován a provozován tak, aby nenarušoval soukromí zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách bez závažného důvodu a v nepřiměřené míře.

Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu přiměřenou trvání našeho oprávněného zájmu. Správce se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v *tomto případě nepřekročí dobu 3 let.
Zpracování osobních údajů našich dodavatelů

Správce též zpracovává osobní údaje o svých dodavatelích. Za účelem plnění svých povinností z uzavřených dodavatelských smluv, stejně jako příslušné legislativy, zpracovává Správce o svých dodavatelích následující kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení; datum narození; IČ; DIČ;
 • Adresa pobytu; telefonní číslo; emailová adresa;
 • Druh vykonávané činnosti; výše sjednané odměny; bankovní spojení; identifikátor dodavatele.

Plnění Smlouvy uzavřené se Správcem

 • Osobní údaje našich dodavatelů zpracováváme primárně pro účely související s plněním závazků z uzavřené smlouvy. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování je zejména nutné pro účely umožnění výkonu práv a povinností vyplývajících z předmětu smlouvy, řízení, plánování a organizaci výkonu těchto povinností a poskytování plnění na základě smlouvy. Tento účel též zahrnuje i zpracování osobních údajů v rámci jednání nutných k uzavření předmětné smlouvy. Poskytnutí osobních údajů dodavatele a jejich následné zpracování je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem a Správcem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany dodavatele může mít za následek nemožnost plnění smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.

 • Osobní údaje našich dodavatelů zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi příslušným dodavatelem a Správcem. V odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků Správce z již zaniklých smluv. Správce se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 10 let.

Plnění právních povinností v oblasti fakturace a účetnictví

 • Správce má povinnost řídit se celým právním řádem ČR zejména pak zákony v oblasti občanského a obchodního práva, vedení účetnictví a daňovými zákony. Osobní údaje našich dodavatelů jsou tedy zpracovávány i za účely týkající se zejména fakturace, účetní a daňové agendy apod. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Poskytnutí osobních údajů je tedy v těchto případech zákonným požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany dodavatele může být příslušnými právními předpisy sankcionováno.

 • Správce má též povinnost předávat osobní údaje dodavatelů příslušným orgánům státní správy, a to buďto na základě plnění právní povinnosti, nebo na vyžádání. Těmito orgány mohou být např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, či soud. Předání osobních údajů v takových případech probíhá pouze v režimu stanoveném příslušným právním předpisem nebo rozhodnutím daného orgánu.

 • Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě zájmu o detailnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.


Zpracování osobních údajů návštěvníků našich stránek sociálních sítí

Správce je provozovatelem stránek sociálních sítí na stránkách www.facebook.com a www.instagram.com, www.booking.com a www.airbnb.com. Z tohoto důvodu musíme pro zajištění optimálního fungování těchto stránek sociálních sítí a jejich optimalizace zpracovávat o návštěvnících našich stránek sociálních sítí následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Profilový obrázek;
 • Další informace, které se s námi subjekt údajů rozhodne sdílet prostřednictvím zaslání zprávy nebo vložením komentáře přes sociální síť.

Zdrojem osobních údajů jsou příslušné sociální sítě a webové stránky. Informace o údajích předaných při rezervaci jsou popsány u zpracování osobních údajů zákazníků.

Oprávněné zájmy Správce

 • Osobní údaje návštěvníků našich stránek sociálních sítí zpracováváme primárně za účely našich oprávněných zájmů na zajištění funkčnosti našich stránek sociálních sítí a jejich optimalizaci. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:
 • zajištění funkčnosti našich stránek sociálních sítí;
 • provádění analýz a měření, např.: návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutí příspěvků a další. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají návštěvníci našich stránek evidentní zájem;
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb a případného vývoje nových služeb, př. vývoje stránek sociálních sítí, soutěží, apod. K vývoji nových služeb a zlepšování těch stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání návštěvníků našich stránek sociálních sítí prostřednictvím analýz na stránkách sociálních sítí, zájmu o určité příspěvky a texty apod.

Zpracování předmětných osobních údajů za těmito účely je založeno na našich oprávněných zájmech, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. V případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k našim oprávněným zájmům máte kdykoliv právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování za podmínek a způsobem uvedeným v těchto Obecných podmínkách.

Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu přiměřenou trvání našeho oprávněného zájmu. Správce se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí dobu 3 let.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Správce se při zpracování Vašich osobních údajů zavazuje dodržovat tyto hlavní zásady zpracování osobních údajů:

 • Při uchovávání, zabezpečení a dalším zpracování osobních údajů postupuje Správce pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s GDPR;

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro účely a způsobem vyplývajícím z těchto Obecných zásad;

 • Správce má zavedená vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil odpovídající úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které Správci subjekty údajů poskytují, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, přičemž však není objektivně možné zaručit 100 % bezpečnost osobních údajů subjektů údajů. V této souvislosti Správce pravidelně kontroluje bezpečnostní opatření, která jsou pak dle potřeby pravidelně aktualizována;

 • Jako subjekt údajů máte vždy možnost Správce kdykoliv jednoduchým způsobem kontaktovat, a to jakoukoliv cestou uvedenou v těchto Obecných zásadách.
Příjemci osobních údajů

Kromě zaměstnanců a vedoucích pracovníků Správce mohou být příjemci Vašich osobních údajů i třetí osoby. Správce si pečlivě vybírá své dodavatele, kterým data subjektů údajů svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům či k jejich jinému zneužití.

V rámci právních vztahů s našimi dodavateli jsou tito mimo jiné vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili a dále musí zajistit další opatření k zabezpečení osobních údajů subjektů údajů.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k osobním údajům subjektů údajů tak dle povahy služby, kterou subjekty údajů využívají nebo využívaly, jsou:

 • SIESTA SOLUTION s.r.o., IČO: 05203503 se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3,
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme,
 • osoby, které pro nás zajišťují činnosti v přímé souvislosti s výkonem naší činnosti, především účetní služby, a to společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., IČO: 27588785, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Na Perštýně 362/2, PSČ 11000;
 • poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
 • poskytovatelé platebních služeb a zpracovatelé plateb za účelem zabezpečení a realizace platebního styku;
 • pověření zaměstnanci Správce;
 • osoby, které pro nás zajišťují vymáhání pohledávek Správce.

Za určitých, přesně definovaných podmínek je Správce povinen některé osobní údaje subjektů údajů předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, Finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalším orgánům veřejné správy.
  Předávaní osobních údajů

  Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje subjektů údajů do třetí země. V případě, že bude docházet k předávání osobních údajů subjektů údajů do třetích zemí mimo EU, bude tak docházet v souladu s legislativními požadavky a v každém případě bude zabezpečena ochrana osobních údajů subjektů údajů. Správce se zavazuje Vás neprodleně informovat o jakémkoliv takovém předávání.


  Práva subjektů údajů

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů mohou subjekty údajů využít následujících práv:

  • právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům;
  • právo požadovat od Správce informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů;
  • právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • právo na výmaz Vašich osobních údajů. Správce má povinnost výmaz provést pouze v případech stanovených GDPR, pokud jí v tom nebrání jiný právní předpis (např. když již uplynula zákonem stanovená doba uchovávání osobních údajů);
  • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi;
  • právo požadovat od Správce informace ohledně předávání Vašich osobních údajů třetím stranám;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
  • právo vznést námitku proti zpracování v případech stanovených GDPR.

  Pokud se domníváte, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu Vašeho soukromého nebo osobního života, můžete od Správce požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.

  Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Obecných zásadách.
   Změna obecných zásad

   Vyhrazujeme si právo v případě potřeby na změnu těchto Obecných zásad především s ohledem na vývoj vnitrostátních právních předpisů, rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů a další doporučení a stanoviska dalších orgánů, jejichž výstupy se týkají oblasti ochrany osobních údajů. Doporučujeme tyto Obecné zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.


   Kontakt

   V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na kontaktních údajích uvedených výše.

   V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.


   Účinnost

   Tyto Obecné zásady jsou účinné od 1. 11. 2022.