Ubytovací řád a podmínky ubytování
Ubytování v hotelu Pivoňka ve Slavonicích je možné jen při dodržování ubytovacího řádu a splnění podmínek.
Ubytovací řád
Ubytovaní jsou povinni

 • Udržovat pořádek
 • Neničit věci, které byly poskytnuty do užívání
 • Dodržovat noční klid, neobtěžovat nadměrným hlukem (noční klid od 22:00 hod. do 7:00 hod)
 • Nepřemísťovat nábytek uvnitř budovy
 • Nábytek z vnitřního vybavení nenosit mimo budovu
 • Nenosit mimo budovu lůžkoviny a ručníky
 • Využívat pouze venkovní vyhrazené prostory
 • Při odchodu odevzdat klíče od pokoje a zavřít okna (doporučujeme vypnout klimatizaci a topení)
 • V budově nejsou povolena žádná nenahlášená domácí zvířata
 • Užívání venkovního vybavení a prostor na vlastní zodpovědnost
 • Za škody způsobené vlastními elektrickými přístroji nese plnou odpovědnost nájemce
 • V budově je zákaz kouření, kouřit lze pouze mimo ubytovací objekt (nedopalky do popelníku)
Předání ubytování v den příjezdu (CHECK-IN) nejdříve od 15:00
Předání vyklizeného ubytování v den odjezdu (CHECK-OUT) nejpozději do 10:00
Zaplacením ceny za ubytování ubytovaný přijímá výše uvedený ubytovací řád.
Podmínky ubytování
Povinnosti Klienta

Klient užívá ubytování pro účely přechodného ubytování. Klient užívá ubytování a zařízení odpovědně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Ubytování je Klientovi předáno v dobrém stavu v určený den a hodinu. Při odchodu Klienta bude ověřen inventář a stav čistoty apartmánu. Do ubytování mohou vstupovat oprávnění zástupci Poskytovatele ubytovacích služeb za účelem údržby a oprav a k zajištění řádného plnění této Smlouvy. Při odchodu musí Klient vrátit ubytování v čistém a upraveném stavu a bez poškození. V případě poškození je Klient povinen uhradit prokazatelně vzniklou škodu. Podnájem ubytování klientem je zakázán.

Dodržujte Domovní řád. S ohledem na obecní vyhlášku jsou hodiny nočního klidu denně mezi 22. hodinou večerní a 7. hodinou ranní. V této době je povinen Klient respektovat práva ostatních hostů v ubytování a zdržet se nadměrného hluku. V případě rušení nočního klidu jsou ostatní nájemci oprávněni volat policii a náklady vynaložené s tím jsou účtované klientovi.

Všechny prostory naší budovy a pokojů jsou striktně nekuřácké, s výjimkou prostor ke kouření přímo k tomu určených. V případě, že budou v ubytování stopy po kouření, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 250 EUR. V případě spuštění planého požárního poplachu, zapříčiněného kouřením, je účtována pokuta ve výši 200 EUR.
Ukončení smlouvy

Smlouva je ukončena uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Poskytovatel ubytovacích služeb je také oprávněn ukončit smlouvu s okamžitou platností v případě, že Klient porušuje hrubě své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy a/nebo dobré mravy. Hrubým porušením povinností se rozumí zejména rušení nočního klidu (nadměrný hluk), porušení zákazu kouření a poškozování vybavení ubytování. V takovém případě je Klient povinen apartmán okamžitě opustit.


Předčasné ukončení pobytu


Pokud Klient ukončí ubytování dříve než bylo sjednáno v této smlouvě, je povinen zaplatit celkovou cenu za ubytování.


Inventář


Klient přebírá ubytování s inventářem specifikovaným níže v této Smlouvě nebo ve Welcome Kit příručce ubytování.

Rychlovarná konvice, kávovar, hrníčky, stůl, televizor, sedačka, křesla, konferenční stolek, lampa, postele, polštáře a peřiny, skříň, komoda, ručníky, osušky, fén na vlasy.
Náhrada škod

Poskytovatel ubytovacích služeb je oprávněn požádat Klienta o úhradu vratné zálohy v celkové výši 500 EUR, která se může skládá z:

 1. 300 EUR (v případě, že pokoj bude vrácen poškozený (poničené vybavení) nebo v případě nedoplatků za ubytování či jiné služby)

 2. 30 EUR (v případě, že po odjezdu Klienta bude nutný nadstandardní úklid, protože zanechal pokoj/ ubytování ve větším nepořádku, než je běžné)

 3. 100 EUR (v případě, že si ostatní nájemníci budou stěžovat na nadměrný hluk)

 4. 250 EUR (v případě porušování zákazu kouření) V případě spuštění planého požárního poplachu, zapříčiněného kouřením, je účtována pokuta ve výši 200 EUR.
Tato záloha může být zaplacena v hotovosti nebo kreditní kartou a může být kdykoliv požadována. Tato záloha bude vrácena do 48 hodin po Klientově odjezdu za předpokladu, že nebude využita.
V případě, že Klient vratnou kauci nezaplatí a při jeho odjezdu je:

 • ubytování poškozený (poškozené vybavení) a Klient poškození Poskytovateli ubytovacích služeb nenahradil, a/nebo
 • existují nedoplatky za ubytování a jiné služby, a/nebo
 • je potřeba apartmán nadstandardně uklidit,
 • byl porušen zákaz kouření,

je Poskytovatel ubytovacích služeb oprávněn účtovat příslušnou částku k tíži kreditní karty Klienta.

Storno podmínky

Oznámení o zrušení nebo změně rezervace je nutné 7 dní před datem příjezdu, abyste se vyhnuli sankci za zrušení/změnu. Pokud rezervaci zrušíte/změníte alespoň 7 dní před datem příjezdu, bude vám platba vrácena v plné výši. Pokud zrušíte/změníte méně než 7 dní před datem příjezdu, vaše platba propadne. Pokud nebudou platby provedeny v požadovaném termínu (3 dny po vytvoření rezervace), vyhrazujeme si právo rezervaci zrušit.


Děkujeme za dodržování a těšíme se na vás.